PYRO s.r.o. - Požární ochrana, bezpečnost práce, podniková ekologie

Protipožární systémy PROMAT, HILTI a INTUMEX, protipožární nátěry a nástřiky konstrukcí, hasicí přístroje, nástěnné hydrantové systémy, bezpečnostní tabulky a značení, hlásiče požáru, technické prostředky PO, periodické revize a prohlídky, školení a odborná příprava, začlenění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí, preventivní prohlídky objektů a provozů .

Kategorizace prací, analýza pracovních rizik-návrhy na jejich omezení (odstranění), preventivní prohlídky objektů a provozů, odborná pomoc při šetření pracovních úrazů, metodická, konzultační a poradenská činnost v PO a BOZP.

Poradenská činnost v řešení podnikové ekologie, nakládání s chemickými látkami a přípravky na pracovišti, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, ochrana vod a ovzduší, integrovaná prevence, problematika obalů, ekologická újma. 

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand
foot